Sri Lanka Time : Friday, April 16, 2021 10:59:27 PM
WatchLanka

Ven Polpithimukalane Pagnasiri Thero

Lichchavi Kumara Sutta
Dharma Desana at Mahiyanganaya
Meththa (Maithree) Bavanava
Anubuddha Sutta